Kalendarium szkolne - egzamin zawodowy czerwiec - lipiec 2017r.

Komunikat w sprawie terminów
przeprowadzania egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2017 roku

 

 •     część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  20
  czerwca 2017 r. (wtorek) w sali 008 (aula)
  - czas trwania egzaminu – 60min.

 • godz. 10.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: B.18; R.21 oraz B.05.

 • godz. 12.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: B.33; R.22 oraz B.06.

 • godz. 14.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: B.30 oraz B.07.

 •     część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  26
  czerwca 2017 r. (poniedziałek) w sali 008 (aula)

 • godz. 9.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: R.21.

 • godz. 13.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: B.33 oraz R.22.

 •     część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  29
  czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 9.00 oraz 15.00 w sali 128
  zgłoszeni do egzaminu uczniowie w kwalifikacji B.30;
  wg. indywidualnego harmonogramu

 

Terminarz części praktycznej dla pozostałych kwalifikacji ustala się indywidualnie dla poszczególnych zdających.


Etap praktyczny z wykonaniem (TZ i ZSZ) będzie przeprowadzany w BOE Bytom
(ul. Żeromsk
iego 42),
Zespół Pracowni Budowlanych, ul. Powstańców Śl. 10 d

 

ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ Z DOKUMENTEM ZE ZDJĘCIEM
30 min WCZEŚNIEJ

 

informacje o wymaganych dokumentach i materiałach w celu przystąpienia do egzaminu zdający mają obowiązek sprawdzić w witrynie internetowej http://www.cke.edu.pl

 

Komunikat w sprawie wymaganych dokumentów w celu przystąpienia do egzaminu zawodowego w 2017 roku.

 

Absolwenci i uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych zdający etap pisemnymuszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem oraz numerem pesel potwierdzający tożsamość.

 

Na egzamin (część pisemna) zdający przynosi ze sobą wyłączniepióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem.

Osoby zdające egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mogą mieć kalkulator prosty.

 

Absolwenci i uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników zdający etap praktyczny z dokumentacją muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem oraz numerem pesel potwierdzający tożsamość.

Na egzamin (część praktyczna) zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

- (B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych) kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

- (R.21, R.22 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu, Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazukalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2, R.21 dodatkowo: 12 kolorowych kredek.

 

Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i technikum, zdający część praktyczną z wykonaniem muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ Z 30 min WCZEŚNIEJ. Etap ten będzie przeprowadzany w BOE Bytom
(ul. Żeromskiego 42),
Zespół Pracowni Budowlanych, ul. Powstańców Śl. 10 d

 

informacje o wymaganych dokumentach i materiałach w celu przystąpienia do egzaminu zdający mają obowiązek sprawdzić w witrynie internetowej http://www.cke.edu.pl

 

 

Przypominamy, że:

Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Egzamin zawodowy "nowy" - informacje

Tutaj znajdziesz informacje o egzaminie zawodowym.

 

 

O egzaminie POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - "nowy"

 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

 • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,
 • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
 • osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed ustaloną z dyrektorem Komisji Centralnej datą rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Czytaj więcej: Egzamin zawodowy "nowy" - informacje

Egzamin zawodowy "stary" - informacje

Tutaj znajdziesz informacje o egzaminie zawodowym.

 

O egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe - "stary"

 

Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Egzamin jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy zastąpił egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego i przeprowadzany jest dla absolwentów:

 • zasadniczych szkół zawodowych  
 • techników.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2016/2017 dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych i techników.

Czytaj więcej: Egzamin zawodowy "stary" - informacje

Komunikat w sprawie wymaganych dokumentów w celu przystąpienia do egzaminu zawodowego w 2014 roku.

 

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych zdający etap pisemny -
23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) godz. 12.00muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem oraz numerem pesel potwierdzający tożsamość.

 

Na egzamin (część pisemna) zdający przynosi ze sobą wyłączniepióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem.

 

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie wymaganych dokumentów w celu przystąpienia do egzaminu zawodowego w 2014 roku.

Komunikat w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku

Na podstawie § 113 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zmianami.) ogłasza terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe:

 

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie terminów przeprowadzania  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ...

Komunikat w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2014 roku

Na postawie § 113 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ustalono terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2014 r. dla absolwentówwszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu:

 

Dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie terminów  przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2014 roku

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Dyrekcja Szkoły informuje, że wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz dyplomy będą wydawane w sekretariacie szkoły w dniu 29 sierpnia 2014r. od godziny 9.00.
Po odbiór prosimy się zgłaszać z dowodem tożsamości.

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO 2013

Dyrekcja Szkoły informuje, że po wyniki z egzaminu zawodowego będzie się można zgłaszać od piątku, tj. 30. sierpnia 2013r. od godz. 9:00 w sekretariacie szkolnym.
Wyniki należy odebrać osobiście, jeżeli nie ma takiej możliwości należy pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru. Informacji telefonicznych nt. uzyskanych wyników NIE UDZIELAMY.

Egzamin zawodowy 2014 - etapy praktyczne

Dyrekcja Państwowych Szkół Budownictwa - Zespołu Szkół w Bytomiu przypomina absolwentom klas zasadniczych (3e i 3k) o zaczynających się od jutra etapach praktycznych egzaminów zawodowych (od 01.-06.2014 - 03.06.2014).

W sekretariacie szkolnym są dostępne listy imienne z terminami i godzinami przybycia na egzamin.  Na wszelkie pytania odpowiemy pod numerem telefonu: 32/281-33-63.

 

 

Terminy egzaminów poprawkowych

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH:

25.08.2014 godz. 9:00 - przedmioty zawodowe,
26.08.2014 godz. 8:00 - poprawa egzaminu maturalnego,
27.08.2014 godz. 9:00 - język angielski, geografia, biologia, chemia
28.08.2014 godz. 9:00 - matematyka, historia, wychowanie fizyczne

29.08.2014 godz. 10:00 - konferencja plenarna.

INFORMACJE OGÓLNE - kwalifikacje w zawodzie

1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami).
2. Uczeń/słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu odpowiednio w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie, w którym ukończone zostało kształcenie. Druk deklaracji otrzymuje w szkole, w której zdał etap pisemny egzaminu lub w siedzibie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Druk ten może też pobrać ze strony internetowej OKE.

Czytaj więcej: INFORMACJE OGÓLNE - kwalifikacje w zawodzie

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl