Dofinansowanie do zakupu podręczników

Na podstawie programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu podręczników.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szczegóły można znaleźć w dokumentach:

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” - komunikat Prezydenta miasta Bytomia.

Wyprawka szkolna 2019 - uchwała Rady Ministrów.

Wyprawka szkolna 2019 - załącznik do uchwały.

Wniosek należy pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie do 5.09.2019 r. - ZAPRASZAMY.

 

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl