Rekrutacja 2017

symbol terminarzaDrogi Gimnazjalisto!
Rekrutacja do Państwowych Szkół Budownictwa trwa do 19 czerwca!

Poniżej zamieszczamy listę obowiązujących terminów dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/18 – dokonujemy tego zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

W poniższej tabelce znajdziesz wszystkie niezbędne informacje (wraz z przepisami).
W załączniku dostępna jest cała treść Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty (Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.) oraz Regulamin rekrutacji do PSB na rok szkolny 2017/2018.

 

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1.  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Od 19 maja 2017 r.

do 19 czerwca 2017 r. (do godz. 15:00)

 Od 14 lipca 2017 r.

do 18 lipca 2017 r.

2.  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, dotyczącymi: szkoły sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub szkoły ponadgimnazjalnej z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, z oddziałami dwujęzycznymi, oddziałami międzynarodowymi.

 Od 19 maja 2017 r.

do 2 czerwca 2017 r.

 Od 14 lipca 2017 r.

do 18 lipca 2017 r.

3.  Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

 Od 5 czerwca 2017 r.

do 15 czerwca 2017 r.

 Do 19 lipca 2017 r.
4.  Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy o systemie oświaty.

 Od 5 czerwca 2017 r.

do 15 czerwca 2017 r.

 Do 19 lipca 2017 r.
5.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 Od 23 czerwca 2017 r.

do 27 czerwca 2017 r. (do godz. 15:00)

 -------------------------------
6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty)

art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

 

Do 6 lipca 2017 r.

 

Do 10 sierpnia 2017 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  7 lipca 2017 r. godz. 9.00

 11 sierpnia 2017 r.

art. 20 zc ust. 6-9 ustawy

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora  publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

8.  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów, zakwalifikowanych. Który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły.  7 lipca 2017 r. od 9.00 do godz. 15.00  11 sierpnia 2017 r.
9.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata / kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 Od 7 lipca 2017 r.

do 13 lipca 2017 r. do godz. 15.00

 Do 14 sierpnia 2017 r.
10.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.  14 lipca 2017 r. godz. 9.00  Do 16 sierpnia 2017 r.
11.  Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  Terminy określone w ustawie o systemie oświaty.  
12.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.  Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – najpóźniej do 17 lipca 2017 r.*  Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – najpóźniej do 18 sierpnia 2017 r.*

 

 * Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole dotyczy szkół prowadzących rekrutację uczniów poza systemem rekrutacji elektronicznej.

 

 Załączniki:

 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

 Załącznik nr 1 do Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

 Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich  Bytomiu na rok szkolny 2017/18.

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl