Klauzule Informacyjne - Rodzic, Uczeń.


KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE


Administratorem danych osobowych są Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Powstańców Śląskich 10.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres:Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 1. na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora takich jak realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniom bezpieczeństwa, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej na podstawie przepisów
  w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia
  7 września 19991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 2. na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych; wizerunek, udział w konkursach, wycieczkach, zawodach organizowanych przez szkołę,
  w tym do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym;
 1. Kategorie odbiorców danych osobowych:podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego
  w placówce i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (UE 2016/679);
 2. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
  danych osobowych nią objętych;
 3. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 4. Danenie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 5. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do ewidencji uczniów szkoły (czyli nie przyjęcie ucznia)/wykreślenie ucznia do ewidencji uczniów szkoły.

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl